Αίματα από τους πρωταθλητές Faro di Pompiano, Brigel di Pompiano, Pippo di Pompiano, Mark di Pompiano, Mina di Pompiano, Vasco & Duecento di Montersino